git 添加分支注释

前言

有些时候分支太多,我们不能一眼得知分支是什么功能,这时候就需要给分支增加注释

添加

我们可以通过 内置命令添加注释

git config branch.{branch_name}.description 这里是注释
img

查看

git config branch.{branch_name}.description
img

查看所有

  • 首先安装git工具 git-br
npm i -g git-br
  • 使用
git br
img
点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注